Услуги и предмет на дейност на Геоконструкт ООД


ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ

Фирма ГЕОКОНСТРУКТ ООД е една от първите фирми в България, която практически внедрява съвременната теория на скалната механика в укрепването на скални откоси във всякакъв мащаб. Особено направление на фирмата представлява укрепването на скалните откоси посредством високоякостни укрепителни системи (мрежи, уловителни прегради и др.). Укрепителните системи осигуряват устойчивост и свеждат експлоатационното поддържане до минимум.

Укрепване на свлачища

Укрепване на срутища

Стабилитетна оценка и проекти за укрепване на дълбоки руднични откоси

ГЕОКОНСТРУКТ ООД извършва също проучвателно-проектантски работи за укрепване на аварирали сгради и съоръжения, строителни изкопи и фундиране по различни способи – пилотно, с почвени пилоти, стабилизация и хибридно.


ХИДРОГЕОЛОЖКО И ХИДРОЛОЖКО ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ

Отводнителни мероприятия за нуждите на строителството (водопонизителни системи, дренажни системи, открити канали и други)

Водовземни съоръжения – дренажи, сондажни кладенци, каптажи, шахтови кладенци, хоризонтални дренажи, открити водохващания и моделиране и прогнозиране на различни видове замърсители в подземните и повърхностни води


ХИДРОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Водноелектрически централи, водни кули, хидротехнически тунели

Тръбопроводи – водопроводи и сгуропроводи

Намивни съоръжения - сгуроотвали, хвостохранилища и шламохранилища

Гравитационни и Контрафорсни Бетонови язовирни стени и съоръжения към тях

Каменно-насипни и земно-насипни язовирни стени и съоръжения към тях

Помпени станции

Корекции на реки и деривационни, напоителни и отводнителни канали

Депа за битови и промишлени отпадъци


ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Ново строителство, рехабилитация и реконструкция на пътища от РПМ

Ново строителство, рехабилитация и реконструкция на пътища от ОПМ

Фирма ГЕОКОНСТРУКТ ООД изпълнява проучвателни и проектантски дейности, свързани с ново строителство, рехабилитация и реконструкция на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ) и прилежащите им съоръжения (тунели, водостоци, надлези и т.н.).

Фирмата извършва и дейности, свързани сново строителство, рехабилитация и реконструкция на улици от Общинската пътна мрежа (ОПМ), като притежава необходимия капацитет за изготвяне на пълен набор от документи към проекти за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) и други.


ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЯТА И ОКОЛНАТА СРЕДА

Компостиращи и сепариращи инсталации

Закриване и рекултивация на депа за твърди битови отпадъци