Волейболна площадка


Project Description

Работен проект за обект: “Изграждане на волейболна площадка в общински имот, представляващ УПИ I – отреден за основно училище, находящ се на в гр. Златица, ул. „Васил Левски”, кв. 72 по действащия регулационен план на град Златица, одобрен със Заповед № 302/1984 г.”, с Възложител Община Златица.

Цели и обхват на обекта: Проектът е изготвен във връзка с подготовка на общината за кандидатстване за финансиране по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Площадката, предвидена за изграждане на волейболно игрище съгласно подписан договор се намира в общински имот, представляващ УПИ I – отреден за основно училище, находящ се на в гр. Златица, ул. „Васил Левски”, кв. 7. Около имота е изградена ажурна ограда от реден камък и метални елементи.

Съществуващата настилка на терена е изпълнена от асфалтобетон.

Основната цел на проектната разработка е да подобри и доразвие съществуващата площ за спорт в училищния двор. Волейболното игрище ще бъде използвано за учебно-тренировъчни дейности.

През 2020 г. се осъществиха СМР по изграждане на обекта съгласно проектната разработка и при осъществен авторски надзор от ГЕОКОНСТРУКТ ООД .