Рехабилитация на околовръстен път – гр. Ветово


Project Description

Работен проект за обект: “Рехабилитация на общински околовръстен път на гр. Ветово от км 0+000 /III-2001 Русе – Глоджево/ до км 3+300 /III-2302 Червена вода – ветово – Сеново/ и строителство на нов път по трасе на съществуващ полски път в участъка от км 1+460 до км 1+780, Община Ветово, област Русе”, с Възложител Община Ветово, включващ следните части:

 • Геодезия
 • Пътна
 • Инженерна геология
 • Организация на движението (ПОД и ВОД)
 • Елементи на техническата инфраструктура
 • Пожарна безопасност /ПБ/
 • План за безопасност и здраве /ПБЗ/
 • План за управление на строителните отпадъци /ПУСО/

Цели и обхват на обекта: Основната цел на разработката е подобряване на транспортно- експлоатационните качества на проектирания път с оглед осигуряване на безопасно движение.

Проектното трасе е разделено на три основни участъка, както следва:

 • Участък от трасето от км 0+000 до 1+460 – участък Русе-Глоджево;
 • Участък от трасето от 1+460 до 1+780 нов път по трасе на съществуващ полски път;
 • Участък от трасето от км от 1+780 до 3+300 – Червена вода-Ветово-Сеново.

Предвидено е поетапно изпълнение на проектното трасе при изграждане на пътя на по-малки участъци от кръстовище до кръстовище или вътрешно-участъково разделяне според характера на предвидените строителни дейности и/или териториално-урбанизационни фактори.