Укрепване на тунел на път III-208


Project Description

Проектна разработка в техническа фаза за обект: “Укрепване на тунел на път III-208 „Провадия-Дъскотна-Айтос“” с приблизителна дължина на тунелния участък L = 25,0 м.

Цели и обхват на обекта: Пътното трасе преминава през тунелен участък с недостатъчен габарит. С оглед осигуряване необходимия габарит на тунелното сечение за условията на третокласен път от РПМ, проектната разработка предвижда уширяване на тунелния профил и последващото му укрепване. Предвидено е уширяването да бъде извършено, посредством контролирани взривни работи, които да оформят необходимия профил през скалния масив.

    • УКРЕПВАНЕ

За целите на настоящата поректна разработка по свода и стените на тунела е предвидено изпълнение на комбиниран крепеж – инжекционни анкери с армиран пръскан бетон с цел осигуряване локалната устойчивост на масива.

Разглежданите участъци обхващат 2 броя портални участъка, за които е предвидено изпълнение на трайно укрепване на разглеждания откос посредством непрекъснато анкериране на ската по цялата му дължина и височина.

    • ЧИСЛЕНО МОДЕЛИРАНЕ

С оглед определяне и оптимизиране на проектното сечение на тунела с дължина е извършено и допълнително числено моделиране по метода на крайните елементи на избрано представително напречно сечение на оста на пътя в тунелния участък.

Изчислителната дискретизационна мрежа в границите на разглежданите области се състои от различни по големина триъгълници. Това позволява областите да имат неправилна форма. Търсените непрекъснати функции на напреженията или преместванията, определени в границите на цели области, се апроксимират с частично прекъснати, съставени от множество по-прости функции, определени в границите на всеки краен елемент. Това позволява разглежданата област да се състои от толкова на брой разнородни по механични свойства и по форма части, колкото е броя на крайните елементи в системата.

Изготвени са числени модели за проследяване поетапното изпълнение на проектното решение за достигане на необходимия габарит и осигуряване устойчивостта на сечението.

Анализът на резултатите потвърждава направените заключения след извършения инженерно-геоложки оглед, които констатират наличие на гънкови структури, отваряне на екстензионни пукнатини и нарушаване на локалната устойчивост по стените и свода на тунела.

    • ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ

Поради силната напуканост на скалите в участъка, предвиден за взривяване и с цел намаляване дробящото действие на взрива се прилага схема с конусообразен подкоп с гладко взривяване, където взривните дупки се разполагат в полуокръжности, а в контурните дупки се използва по-малко количество взрив.