Укрепване на свлачище, гр. Ловеч


Project Description

Проект за обект: “Геотехнически (Инженерно-геоложки) проучвания с решение за укрепване на пропадане, засягащо обект: Възстановяване на връзката между ул. „Васил Левски” и парк „Стратеш“ – гр. Ловеч“ по проект „Зелена, достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч“, финансиран по договор на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.4-09/2012/036 от 20.05.2013 г.”” и последващо извършване на авторски надзор, с Възложител Община Ловеч, включващ следните части:

  • Геодезия
  • Геотехника
  • Конструктивна
  • План за безопасност и здраве
  • Контролно-измервателна система
  • План за управление на строителните отпадъци.

Цел и обхват на проекта: Укрепване на свлачища, регистрирана от „Геозащита“ ЕООД – Плевен под номер № LOV18.43952.02. В рамките на обекта са идентифицирани 5 (пет) броя участъци с настъпили дестабилизационни процеси, както следва:

  • Първи участък – Укрепване на път с дължина L=10,0 m (компрометирана подпорна стена от каменна зидария) при Подпорна стена 2;
  • Втори участък – Укрепване на съществуваща подпорна стена от каменна зидария (Подпорна стена 2 и Подпорна стена 3) с дължина L=30,0 m;
  • Трети участък – Дестабилизационен процес между Подпорна стена 7 и Подпорна стена 8 с дължина L=50,0 m;
  • Четвърти участък – Допълнително укрепване на свлачище с Рег. №LOV18.43952.02 (при Подпорна стена 9) с дължина L=35,0 m;
  • Пети участък – Повърхностна дестабилизация на склонов почвен участък с дължина L=150,0 m.

Укрепените участъци са с приблизителна обща дължина 280 м.

Фаза на проектиране: Реализацията на проекта включва съставяне на вариантни решения – по две вариантни решения за всеки от идентифицираните участъци, въз основа на проведените проучвателни дейности за обекта. Разработените решения във фаза Технически проект са изготвени от Геоконструкт ООД въз основа на приетите от Възложителя Вариантни решения в Идейна фаза.