Срутище на път II-86 Асеновград – Смолян – гр. Гърция


Project Description

Изпълнение на проучвателно-проектантски работи /ППР/ за обект: “Проучвателно-проектантски работи на проявил се срутищен процес на републикански път ІІ-86 (Пазарджик – Пловдив) – Асеновград – Смолян – граница Гърция” при км 43+650, дясно”, с Възложител Агенция “Пътна инфраструктура”. Изпълнението е разделено на два етапа, съответно:

Етап I – извършване на геодезически и инженерно-геоложки проучвания, представяне на обобщен доклад и вариантни решения за укрепване на участъка;

Етап II – изработване на инвестиционен проект за укрепването в техническа фаза.

Съгласно сключения Договор и утвърдено Задание за проектиране, фирма ГЕОКОНСТРУКТ ООД е изпълнила следните видове дейности:

– Геодезическо заснемане на обекта;

– Установяване на инженерно-геоложките условия в обсега на засегнатия участък, изясняване на причините, обхвата и динамика на проявилите се срутищни процеси.

– Изготвяне на вариантни решения в обхвата на проявилите се срутищни процеси.

– Разработване на Технически проект, съгласно Заданието за проектиране на Възложителя, изискванията на Наредба 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и всички приложими нормативни документи, със следното съдържание:

   •  Геодезия;
  •  Геотехника;
  •  Конструктивна;
  •  Временна организация на движението /ВОД/;
  •  Контролно-измервателна система /КИС/;
  •  План за безопасност и здраве /ПБЗ/;
  •  Пожарна безопасност /ПБ/;
  •  План за управление на строителните отпадъци /ПУСО/.

Разглежданият участък при км 43+650, дясно засяга участък с дължина L=33,0 m. Проектното решение предвижда изпълнение на трайно укрепване на разглеждания откос посредством непрекъснато анкериране на ската по цялата му дължина и височина. Укрепването на откоса е осъществено посредством група анкери в комбинация с високоякостна укрепителна мрежа. Откосът е разделен на статически принцип на две части във височина – горен и долен участък, спрямо водещата пукнатинна система.

Снимките за посочения обект онагледяват състоянието на масива преди и след извършване на предвидените по проекта на ГЕОКОНСТРУКТ ООД укрепителните мероприятия.