Укрепване на земна основа – РП “Сарафово”


Project Description

Работен проект за обект: „Изграждане на довеждаща техническа инфраструктура от о.т. 139 през о.т. 139а, 139б, 139в, 139д, 139ж, 139и, 139к, 139л, 139м, 139н, 139п, 139р, 139с до о.т. 139т между кв. 63 и кв. 63а, до рибарско пристанище „Сарафово”, община Бургас, поземлен имот с идентификатор 070799.820.1250 по КК и КР на гр. Бургас”, с Възложител „Щрабаг” ЕАД, гр. Бургас, включващ част: “Геозащитни /укрепителни и отводнителни/ работи за укрепване основата на „Улица с довеждаща техническа инфраструктура в участъка от о.т.139 до о.т.139м”.

Цели и обхват на разработката: Работният проект включи извършване на проучвателно-проектантски работи, свързани с изграждане на конструкции за укрепване на дестабилизиран участък от пътното тяло, земната основа под пътната и тротоарна конструкции.

Общата дължина на засегнатия участък е L=530,0 m‘.

Пътното трасе е разположено в тялото на свлачище с национален идентификатор BGS 04.07079-02. Към проектната разработка е включено оразмеряване на отводнителен канал с дължина L=526,0 m’, енергогасителни, компесаторни и напорни хидротехнически съоръжения за отвеждане на повърхностните води от тялото на свлачището и прилежащи терени.