Ликвидация на язовири, Радомир


Project Description

Проект за обект: „Извеждане от експлоатация и ликвидация на язовир „Прибой““ с Възложител Община Радомир, включващ следните проектни части:

  •  Геодезия;
  •  Геология;
  •  Хидротехническа;
  •  Рекултивация;
  •  План за безопасност и здраве /ПБЗ/;
  •  Пожарна безопасност /ПБ/;
  •  План за управление на строителните отпадъци /ПУСО/.

Язовирът е разположен в локално дере в близост до с. Прибой, като се пълни от приток на река Струма. Предназначението на язовира е за спортен риболов.

Язовир „Прибой” отдавна е загубил икономическото си значение, тъй като в продължителен период не е заявяван интерес за отдаването му под наем, концесия или друга алтернативна форма на експлоатация. За привеждане в състояние на статическа устойчивост на язовирната стена и съоръженията към нея е необходим значителен финансов ресурс, чиято възвръщаемост във времето не може да бъде обезпечен. Поради тази причина Община Радомир е предприела дейности по извеждане от експлоатация и ликвидация на язовира.