Корекция на река Цапаревска


Project Description

Технически проект за обект: “Повишаване на хидравличната проводимост на река Цапаревска на територията на с. Микрево, общ. Струмяни чрез иновативни методи за управление на водите (геоклетки)”, с Възложител Община Струмяни, включващ следните проектни части:

  • Геодезия
  • Геотехнически доклад
  • Хидрология
  • Хидротехническа и конструктивна
  • План за безопасност и здраве /ПБЗ/
  • Проект за организация и изпълнение на строителството /ПОИС/
  • Пожарна безопасност /ПБ/
  • План за управление на строителните отпадъци /ПУСО/

През пролетта на 2013 година високите води на река Цапаревска са предизвикали частично изравяне на откосите на речните брегове. В комбинация с отлагането по дъното на едри влачени наноси, високите води са предизвикали аварийна ситуация с опасност от наводняване на жилищни сгради в долната част на селото. След спадане на водите дъното и бреговете не са почиствани и укрепвани, с което провеждането на следващи високи води не е гарантирано.

Проектът за корекция на река Цапаревска, изготвен от Геоконструкт ООД на база проведените от фирмата проучвателно-проектантски дейности е осигуряване безаварийното провеждане на високите води, като се предвижда почистване коритото на реката и последващо полагане на корекционни геоклетки по двата бряга на реката в регулацията на село Микрево.

Към настоящия момент Геоконструкт ООД осъществява авторски надзор на посочения обект.