Свлачище на път I-3 Бяла-Ботевград


Project Description

Технически проект за обект: “Извършване на проучвателно-проектантски работи на проявил се свлачищен процес при с. Козар Белене на републикански път I-3 “Бяла-Ботевград“ при км 41+394 на територията на ОПУ Плевен“, с Възложител Агенция „Пътна инфраструктура”, включващ следните части:

  • Геодезия
  • Геотехника
  • Конструктивна
  • Пътна
  • Временна организация на движението /ВОД/
  • Контролно-измервателна система /КИС/
  • План за безопасност и здраве /ПБЗ/
  • Пожарна безопасност /ПБ/
  • План за управление на строителните отпадъци /ПУСО/

Цел и обхват на проекта: Укрепване на свлачище, регистрирано от „Геозащита“ ЕООД – Плевен под номер № PVN16.37647.01, което има изготвено становище за причините за деформациите и препоръки за неотложни мерки за въстановяване на нормалната експлоатация на пътя.
Разработеният технически проект, включително извършените към него проучвателни работи имат за цел укрепване на активизирания участък и възстановяване на нормалната експлоатация на пътя, като са предвидени комплекс от укрепителни мероприятия.