Свлачище на път II-53 Елена-Сливен-Ямбол


Project Description

Технически проект за обект: “Извършване на проучвателно-проектантски работи на проявил се свлачищен процес на републикански път II-53 „Елена-Сливен-Ямбол“ при км 107+200, на територията на ОПУ Сливен”, с Възложител Агенция „Пътна инфраструктура”, включващ следните части:

  • Геодезия
  • Геотехника
  • Конструктивна
  • Пътна /включително Постоянна организация на движението/
  • Временна организация на движението /ВОД/
  • План за безопасност и здраве /ПБЗ/
  • Проект за организация и изпълнение на строителството /ПОИС/
  • Контролно-измервателна система /КИС/
  • Пожарна безопасност /ПБ/
  • План за управление на строителните отпадъци /ПУСО/

Цел и обхват на проекта: Укрепване на свлачище, регистрирано от „Геозащита“ ЕООД – Варна под номер № SLV 20.07613-12, което има изготвено становище за причините за деформациите и препоръки за неотложни мерки за възстановяване на нормалната експлоатация на пътя.

На място е констатирано: множество големи единични пукнатини (надлъжни, напречни и коси) по цялата дължина и ширина на асфалтовата настилка; пропадане на асфалтовата настилка около 5 см; пропадане и разрушения на армираната регула; големи отвори вляво и вдясно на банкета и армираната регула с дълбочина, която не може да се определи.

Разработеният технически проект и извършените към него проучвания имат за цел укрепване на активизирания участък и възстановяване на нормалната експлоатация на пътя, като са предвидени комплекс от укрепителни мероприятия.

За целите на проекта е извършен набор от проучвателно-проектантски дейности от страна на ГЕОКОНСТРУКТ ООД. Въз основа на тези дейности е възприета укрепителна система с дължина 101,5 метра по фронта на свлачището, вдясно на пътя. Не се предвиждат мероприятия по укрепване на участъка в ляво, тъй като след статически изчисления, избраната конструкция (вдясно на пътя) гарантира трайно укрепване на засегнатия участък, в т.ч. се гарантира и общата устойчивост на откоса.