Свлачище на път I-8 Хасково – Свиленград


Project Description

Изпълнение на проучвателно-проектантски проект в идейна и техническа фаза за обект: “УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ I-8 „ХАСКОВО – СВИЛЕНГРАД“, включващ следните части:

  •  Геология;
  •  Конструктивна.

Цели и обхват на обекта: Укрепване на свлачище, регистрирано от „Геозащита“ ЕООД – Перник под номер № HKV 28.65677- 02, което има изготвено становище за причините за деформациите и препоръки за неотложни мерки за въстановяване на нормалната експлоатация на пътя. Обхватът на дейностите е с обща дължина 350 м. Изпълнените проучвателно-проектантски работи имат за цел укрепване на свлачищния участък и възстановяване на нормалната експлоатация на пътя, като са предвидени комплекс от укрепителни мероприятия.

Разработени са две вариантни решения. Вариантното решение, избрано от Възложителя за последващо разработване в техническа фаза предлага изпълнение на заздравителни мероприятия на пътния насип посредством армирана насипна подпорна конструкция, изпълнение на набивни чакълести пилоти чрез технология за импулсно уплътняване и изграждане на корава конструкция от ст.б. пилоти Ф880, ст.б. стена и анкери. За доказване целесъобразността на вариантното решение са разгледани подвариантни решения. За всяко подвариантно решение са направени изчисления за слягания в две характерни за пътния насип точки. То е направено с оглед гарантиране на недопускане на неравномерни слягания и съотвено недопускане на появата на пукнатини от опънни и срязващи усилия в пътния профил.