Рекултивация на депо Ракитово


Project Description

Работен проект за обект: “Изготвяне/актуализация на работен проект за закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци в поземлен имот №62004.4.284 на територията на град Ракитово, Община Ракитово”, с Възложител Община Ракитово, включващ следните части:

  • Геотехнически доклад
  • Техническа рекултивация
  • Биологична рекултивация
  • Пожарна безопасност /ПБ/
  • Мониторинг
  • План за безопасност и здраве /ПБЗ/

Цели и обхват на обекта: Закриването и рекултивацията на съществуващото общинско депо има за цел да преустанови неблагоприятното въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда след приключване на експлоатацията му. С предвидените рекултивационни мероприятия се цели осигуряването на защита срещу разпространение на вредни емисии, образуване на инфилтрат и подобряване ландшафта на района.

Фирма ГЕОКОНСТРУКТ ООД осъществява авторски надзор за посочения обект, приет с акт обр. №15 през 2020 г.