Рекултивация на депо Лесичово


Project Description

Работен проект за обект: “Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци, имот № 000176 в землището на с. Лесичово, собственост на Община Лесичово”, с Възложител Община Лесичово, включващ следните части:

 • Геодезия
 • Геология и Хидрогеология
 • Вертикална планировка и трасировъчен план
 • Технологична
 • Техническа рекултивация
 • Биологична рекултивация
 • Хидротехническа
 • Пожарна безопасност /ПБ/
 • План за контрол и мониторинг
 • План за безопасност и здраве /ПБЗ/
 • План за управление на строителните отпадъци /ПУСО/

Цели и обхват на обекта: Закриването и рекултивацията на съществуващото общинско депо има за цел да преустанови неблагоприятното въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда след приключване на експлоатацията му. С предвидените рекултивационни мероприятия се цели осигуряването на защита срещу разпространение на вредни емисии, образуване на инфилтрат и подобряване ландшафта на района.

Фирма ГЕОКОНСТРУКТ ООД осъществява авторски надзор за посочения обект, приет с акт обр. №15 през 2020 г. Предстои извършване на биологична рекултивация на площадката преди подписване на акт обр. №16.