Укрепване брега на дере, с. Кюлевча


Project Description

Технически проект за обект: “Възстановително-ремонтни дейности за укрепване брега на дере, скат до улица Панайот Волов, с. Кюлевча”, с Възложител Община Каспичан, включващ следните части:

    •  Геодезия;
  •  Геология;
  •  Конструктивна;
  •  Хидротехническа;
  •  План за безопасност и здраве /ПБЗ/;
  •  Пожарна безопасност /ПБ/;
  •  План за управление на строителните отпадъци /ПУСО/.

На база извършен оглед на място дружество „Геозащита“ ЕООД – Варна вписва участъка в регистъра на свлачищата на Р. България под идентификационен № SHU 19.41109-01. В участъка с регистрираното свлачище и прилежащия пътен насип е възникнало пропадане по съществуващото трасе на пътя.За целите на проекта е извършен набор от проучвателно-проектантски дейности, въз основа на които е възприета укрепителна система с дължина 36,0 метра по фронта на деформацията вдясно на дерето след моста.За намаляване скоростите на водното течение в проектното сечение се предвижда изграждане на каскада от дънни прагове, разположени по течението на дерето.