Ликвидация на язовири, София


Project Description

Обекти: „Извеждане от експлоатация и ликвидация на язовир „Сеславци““ и „Извеждане от експлоатация и ликвидация на язовир „Кремиковци““, с Възложител Столична община.

Предмет на разработките, касаещи двата обекта е изготвяне на идейни проекти за извеждане от експлоатация и ликвидация на горепосочените язовири съгласно нормативните изисквания. Обемът и съдържанието на разработките е дефинирано в Техническо задание към поръчката и включва разработване на следните части, по отделно за двата обекта:

  • Хидротехническа – технологична;
  • Рекултивация.

Язовир „Кремиковци“ се намира в югозападните покрайнини на квартал Кремиковци, Столична община. Изграден е през 1964 г. на Кремиковско дере. Повече от 25 години язовирът не се ползва за напояване, същият е сух, без наличие на вода.

Язовир „Сеславци“ е изграден в близост до Сеславско дере на приблизително 1,0 км, южно от кв. „Сеславци“, район Кремиковци. Язовирът е изграден с цел напояване на по-ниско разположените земеделски площи. Към настоящия момент язовирът не се ползва. Вододовеждащите съоръжения са неизправни и не постъпва вода по тях.