Оператор на язовири


Project Description

ГЕОКОНСТРУКТ ООД изпълнява функции като оператор на язовирни стени съгласно условията на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние.

Фирмата извършва следната дейност:

  • Изготвя и поддържа досиета на язовирите, включително програма за технически контрол, инструкция за експлоатация, авариен план и друга документация, която има отношение към техническото състояние на обектите;
  • Съставя ежегодни протоколи въз основа на проведени технически обследвания за проследяване техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях;
  • Води регистър на проявилите се негативни процеси и явления, засеглани хидротехническите обекти и съоръжения към тях;
  • Извършва експертна оценка на работата и ефективността на язовирите и съоръженията към тях;
  • Изготвяне на становища във връзка с осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, включително инженерно-геоложки, хидроложки, хидротехнически, конструктивни и други;
  • Други дейности, обвързани с осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях.

Община Радомир – настояща дейност

общо обекти : 6 бр.

Община Земен – настояща дейност

общо обекти : 1 бр.

Община Елхово – приключила дейност

общо обекти : 98 бр.