Срутище на път SML 1314, м. Чудните мостове


Project Description

Технически проект за обект: “Активизирани срутищни процеси на път SML 1314 /II-86 Хвойна – Чепеларе/ – мест. „Чудните мостове“ при км 8+750, с. Забърдо, община Чепеларе“, с Възложител ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ, включващ следните части:

  • Геодезия
  • Геология и Хидрогеология
  • Вертикална планировка и трасировъчен план
  • Конструктивна
  • Пътна
  • Временна организация на движението /ВОД/
  • План за контрол и мониторинг
  • План за безопасност и здраве /ПБЗ/
  • Пожарна безопасност /ПБ/
  • План за управление на строителните отпадъци /ПУСО/

Цел и обхват на проекта: Укрепване на свлачище, регистрирано от „Геозащита“ ЕООД – Перник под номер № SML 38.30034-02, което има изготвено становище за причините за деформациите и препоръки за неотложни мерки за възстановяване на нормалната експлоатация на пътя.
Разработеният технически проект, включително извършените към него проучвателни работи имат за цел укрепване на активизирания участък и възстановяване на нормалната експлоатация на пътя, като са предвидени комплекс от укрепителни мероприятия.