Насипното тяло в рудник „Асарел”


Project Description

Технически проект за обект: “Статическо изследване за насипното тяло в рудник „Асарел””, с Възложител „Асарел Медет” АД, включващ следните елементи:

  • Статическо изследване за насипното тяло
  • Стабилитетната оценка

Статическо изследване за насипното тяло е извършено при четири вариантни положения на насипището (Площадка 1, Площадка Люляковица, Площадка Северно насипище, площадка Димов Дол и комбинация между отделни варианти) и общо 13 (тринадесет) броя изчислителни геотехнически разреза.

Стабилитетната оценка онагледява минималния коефиент на устойчивост за проектната конфигурация на откосите в изследваните разрези. В нея е включена проверка на устойчивостта на общия откос на насипищата и локална устойчивост на отделните берми, като е отчетена и конструкцията на дренажните призми.