Services

Field of activity of Geoconstruct

Geo-Construct operates in the fields of:
Geotechnics, Hydrology, Ecology, Hydrotechnics, Geodesy and Transport Infrastructure


HYDROTECHNICAL STUDY, DESIGN AND
CONSULTING SERVICES

Gravitational and Concrete Concrete
dam walls and the facilities to them

Stone-bulk and earth-bulk
dam walls and the facilities to them

Pump stations

Hydroelectric power plants, water
towers, hydrotechnical tunnels

Тръбопроводи – водопроводи и
сгуропроводи

Намивни съоръжения – сгуроотвали,
хвостохранилища и шламохранилища

Деривационни канали и
корекции на реки и баражи

Депа за битови и
промишлени отпадъци

Напоителни и отводнителни
канали


ХИДРОГЕОЛОЖКО И ХИДРОЛОЖКО ПРОУЧВАНЕ И
ПРОЕКТИРАНЕ

Отводнителни мероприятия за нуждите на строителството (водопонизителни
системи, дренажни системи, открити канали и други)

Водовземни съоръжения – дренажи, сондажни кладенци, каптажи, шахтови кладенци, хоризонтални дренажи, открити водохващания и моделиране и прогнозиране на различни видове замърсители в подземните и повърхностни води


ГЕОТЕХНИЧЕСКО И ХИДРОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ И
ПРОЕКТИРАНЕ

Укрепване на свлачища

Укрепване на срутища

Стабилитетна оценка и проекти за укрепване на дълбоки руднични откоси

Укрепване на аварирали сгради и съоръжения, строителни изкопи и фундиране – пилотно, с почвени пилоти, табилизация и хибридно


Фирма “ГЕОКОНСТРУКТ” е една от първите фирми в България, която практически внедрява съвременната теория на скалната механика в укрепването на скални откоси във всякакъв мащаб. Особено направление на фирмата представлява укрепването на скалните откоси посредством високоякостни укрепителни системи (мрежи, уловителни прегради и др.). Укрепителните системи осигуряват устойчивост и свеждат експлоатационното поддържане до минимум.


За конкретни случаи е подходящо и съвместно изпълнение на високоякостни мрежи и габиони.

Кално-каменни потоци

Проучвателни и проектантски дейности свързани с рехабилитация и реконструкция на улици от Общинската Пътна Мрежа и пълен набор от проекна документация към проекти за кандидатсване по ПРСР.

Проучвателни и проектантски дейности свързани с ново строителство, рехабилитация и реконструкция на пътища от Републиканската Пътна Мрежа и прилежащите им съоръжения (тунели, водостоци, надлези и т.н)

Опазване на околната среда

Управление на отпадъците